• Precio rebajado

El procediment d'elaboració de les ordenances locals a la llum de la millora de la regulació

Autor Fernández Ferrarons, Mónica
Editorial Atelier Libros
Fecha de Publicación 30-01-2020
Nº de Páginas 264
29,00 €
27,55 € 5% de descuento
Impuestos incluidos
Cantidad

  • Paga con PayPal, Tarjeta, Transferencia Bancaria o Contra reembolso (2€ tasa contra reembolso) Paga con PayPal, Tarjeta, Transferencia Bancaria o Contra reembolso (2€ tasa contra reembolso)
  • Gastos de envío gratuitos para compras superiores a 50€ (promoción válida solo en la península) Gastos de envío gratuitos para compras superiores a 50€ (promoción válida solo en la península)
  • Recibe tu pedido en 24-48 horas (dependiendo de la disponibilidad). Llama al 952 21 97 21 para más información. Recibe tu pedido en 24-48 horas (dependiendo de la disponibilidad). Llama al 952 21 97 21 para más información.
El present treball té per objecte lestudi del procediment delaboració de lesordenances locals i la seva adaptació als nous estàndards de millora de laregulació, prenent com a referència la implementació daquestes polítiquesdins les instàncies de poder superiors. Fins al moment, les mesures sobrela millora de la regulació han tingut una integració gradual en el nostreordenament jurídic intern, i han situat irremeiablement a lAdministraciólocal en lúltim esglaó de ladaptació duna estratègia que acull el conjunt delactivitat administrativa. Lentrada en vigor de la Llei 39/2015, d1 doctubre,de procediment administratiu comú de les Administracions públiques ha estatdeterminant per a aconseguir uniformitzar els estàndards mínims duna bonaregulació dins un context jurídic multinivell. La Llei 39/2015 no predisposaduna «ordenació seqüencial» bàsica dels tràmits del procediment; els hicorrespon als governs autonòmics i locals en virtut de la facultat que tenen perorganitzar-se jurídicament mitjançant la creació del seu propi dret. En la sevaconseqüència, la millora de la qualitat normativa és una qüestió que necessitatambé ser incorporada dins lexercici de la potestat normativa municipal, per béque és a lAdministració local on queda confiada la pràctica totalitat de laccióadministrativa sobre el territori. La nostra proposta insta a la modificació dela regulació prevista a la LrBRL per a elaboració de les ordenances locals amblobjectiu dactualitzar el vell esquema procedimental a les línies de millora dela qualitat normativa. Lestudi no es focalitza solament en el procés de creacióde la norma, sinó que abasta altres elements del cicle normatiu, des de laplanificació fins a la posterior revisió de la norma.

ÍNDICE

PART I MARC JURÍDIC ACTUAL

Capítol 1. La Llei de Procediment Administratiu Comú i lelaboració de les ordenances locals

I. Els reptes del bon govern i la necessitat duna bona regulació

II. Lexercici de la potestat normativa local a la Llei 39/2015 arran el pronunciament de la STC 55/2018, de 24 de maig

1. El punt de partida de la LPACAP i la novetat del seu Títol VI

2. La posició de la LPACAP i del seu Títol VI dins lordre competencial arran la STC 55/2018, de 24 de maig

3. Laplicació del Títol VI a les ordenances locals: un escenari indeterminat

III. La conveniència dadequar lelaboració de les ordenances locals als mecanismes de la bona regulació

Capítol 2. Lactual procediment delaboració de les ordenances locals

I. El concepte dordenança local i lexigència dun procediment formal a la llum dels principis de bona regulació

II. La titularitat de la potestat reglamentària i els seus límits

III. La iniciativa normativa

IV. Fase prèvia de preparació de lavantprojecte dordenança local

V. Aprovació inicial del text i participació ciutadana

VI. Aprovació definitiva i publicació de la norma

PART II LA IMPLANTACIÓ DELS INSTRUMENTS DE BONA REGULACIÓ EN LELABORACIÓ DORDENANCES LOCALS

Capítol 3. El disseny dinstitucions per al bon funcionament de lactivitat normativa

I. La conveniència despecialitzar lòrgan responsable de dur a terme lavaluació normativa

II. La rellevància de la fase preparatòria a la llum de les determinacions de la LPACAP

1. La iniciativa normativa comporta la creació dun òrgan complementari

2. La comissió destudi és un òrgan de nova creació per a cada expedient normatiu

3. La tecnificació de la comissió destudi

III. La continuïtat de la comissió destudi al llarg de tot el procediment: sobre les comissions informatives en fase de participació ciutadana

IV. El suport i assistència als òrgans responsables delaborar lordenança local

100 1. El suport i lassistència als municipis en les tasques delaboració dordenances locals

2. El suport jurídic a través de les ordenances tipus

Capítol 4. Propostes al procediment delaboració de les ordenances locals a la llum de la LPACAP

I. La regulació del Pla Anual Normatiu a làmbit local

II. El tràmit de la iniciació del procediment i consultes prèvies

122 1. La iniciació del procediment

2. Sobre la iniciativa normativa popular

a) Context general i normativa aplicable

b) La incorporació dels estudis davaluació de limpacte en les iniciatives normatives populars

3. La conveniència dincorporar les avaluacions preliminars (test of significance) durant el tràmit de la consulta pública prèvia (art. 133.1 LPACAP) com a mesura de simplificació

4. Sobre lalternativa de no regular. Laplicació de les ciències del comportament a làmbit local (behavioural insights)

III. La fase dinstrucció. Informes i dictàmens

1. Sobre lexpedient administratiu i les obligacions de la publicitat activa a la llum de la LTBG i la LTBGCat

a) La necessitat de plasmar els tràmits de lexercici normatiu a lexpedient i la publicitat activa

b) La plasmació documental dels plans de consulta pública. Lempremta normativa (footprint)

2. Linforme general sobre loportunitat i conveniència de crear una nova norma

3. Sobre els informes de caràcter econòmic

4. Linforme davaluació de limpacte de gènere

5. Lavaluació de la legalitat: el paper del Consell Consultiu en els procediments delaboració de les ordenances locals. La funció del secretari municipal

IV. Tràmits daprovació, conclusió i de seguiment

1. Laprovació de lordenança local i la finalització del procediment

2. La revisió normativa local

Capítol 5. La participació ciutadana en lelaboració de les ordenances locals

I. El paper dels municipis en el fenomen creixent de la participació ciutadana

1. Evolució històrica del marc legal de la participació en els procediments delaboració de reglaments a lordenament jurídic intern

2. La importància de lassociacionisme veïnal

II. Propostes a la participació ciutadana a la llum de la LPACAP

1. Sobre la consulta pública electrònica prèvia

2. Sobre laudiència i informació pública

III. El paper dels grups dinterès dins els processos normatius

1. La participació del grups dinterès

2. Sobre la negociació de les normes
82142

Ficha técnica

Autor
Fernández Ferrarons, Mónica
Editorial
Atelier Libros
Idioma
Castellano
ISBN
978-84-17466-92-3
Fecha de Publicación
30-01-2020
Nº de páginas
264
Encuadernación
Rústica
Nº edición
1